Montessorischool “de Eilanden” is een bijzonder neutrale basisschool gebaseerd op de antropologie en het pedagogisch en didactisch concept van Maria Montessori. De school is een algemeen bijzondere school en valt onder het bestuur van de Espritscholen. In 1992 is de school gestart op initiatief van een groep ouders. Het bestuur vormt het bevoegd gezag. Op een openbare school is dit de gemeente. ‘Neutraal’ houdt in dat de school geen geloofsrichting aanhangt. Hieruit volgt dat kinderen van alle gezindten welkom zijn. Het schoolbestuur schept, binnen de ruimte die de regelgeving van de overheid toestaat, randvoorwaarden om de school goed te laten functioneren. Het schoolbestuur bestaat uit een college van bestuur en een raad van toezicht.

 

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. Ruth Kervezee vormt met Percy Henry het College van Bestuur.

------------------------------

Contactgegevens van Espritscholen:

Prinses Irenelaan 59 

1077 WV Amsterdam

Tel: 020-5854811

 ------------------------------

 

De schooldirecteuren vormen samen het managementteam. Het managementstatuut beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren.

Managementstatuut