Kosmisch onderwijs

Montessori

Lees meer over Montessori-onderwijs

Over het Kosmisch onderwijs

Een kind dat de wereld om hem heen gaat verkennen, ervaart de wereld als iets groots, als één geheel. Alles heeft met elkaar te maken. Welk onderwerp je ook kiest, de relaties met andere onderwerpen zijn zo talrijk, dat de te vormen leerstof op school onuitputtelijk is. In de visie van Montessori vindt niets geïsoleerd plaats, maar is alles deel van een geheel. Richtinggevend voor de werkwijze bij Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (KOO) is het leergebiedoverstijgend karakter van KOO.

Thema's

Gedurende het jaar staat in een groep steeds een aantal thema's centraal. Dit kunnen zowel aardrijkskundige, geschiedkundige als natuurkundige thema's zijn (bijv. herfst, prehistorie, ontstaan van de aarde, de Romeinen). Rond zo'n thema worden allerlei activiteiten ontplooid, lessen gegeven, dvd's bekeken, excursies en verwerkingen gemaakt. De kinderen verzamelen gegevens in het documentatiecentrum (DC) of de bibliotheek, vragen zelf schriftelijk informatie aan of houden bijvoorbeeld interviews.

In de onderbouw ligt de nadruk op tijdsbesef en wordt gewerkt met sleuteldieren.In de onderbouw wordt als uitgangspunt het jaar en de seizoenen als thema behandeld. De onderwerpen die gekozen zijn, staan dicht bij (de belevingswereld van) het kind. Dit komt tot uiting via gesprekjes, verhalen (boeken), drama, muziek, bewegingslessen, handvaardigheid, aandachtstafel en uitstapjes. Door de hele school wordt met tijdlijnen gewerkt voor de ontwikkeling van het tijdsbesef. In de bovenruimte bij de bibliotheek is ook een tijdlijn.

Naast de thema's, die in de hele groep centraal staan, kan een groepje kinderen of een individueel kind op basis van belangstelling een onderwerp kiezen. Dit onderwerp wordt dan met hulp van de leerkracht verder uitgewerkt. Het kind kan, wat hij of zij heeft geleerd, in de vorm van bijvoorbeeld een spreekbeurt, aan de groep doorgeven. Wordt een thema op "Montessoriaanse" wijze uitgewerkt, dan houdt dat in, dat het thema, in samenhang wordt geplaatst met grotere gehelen; in de tijd (geschiedenis) en de ruimte (aardrijkskunde) wordt geplaatst en dat naast de beleving de creativiteit een grote rol speelt.

De materialen voor KOO worden grotendeels door de leerkrachten zelf gemaakt. Voor het Kosmisch onderwijs is de afgelopen jaren een leerlijn ontwikkeld, kosmisch onderwijs in de onder - midden - bovenbouw Kosmisch onderwijs betekent in de onderbouw vooral de verkenning van de directe omgeving. De leerkracht brengt als het ware de omgeving binnen.

DaVinci

Naast het materiaal Kosmisch Onderwijs werken we met de methode DaVinci. De methode DaVinci is een lesmethode wereldverkenning voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het biedt onderwijs aan in thema’s aan waarbij alle kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld worden die vallen onder Oriëntatie op Jezelf en de wereld, alsmede de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming. Met de methode DaVinci geven we geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les. Op deze manier leren kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch materiaal. Omdat de thema's van zoveel kanten worden bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat.

Via deze link komt u op de site DaVinci voor thuis. Hier vindt u tips voor gesprekken, boeken, films, spellen en uitjes voor u en uw kind die aansluiten bij de thema's van DaVinci op school.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.