Missie en visie

Aanmelding

Bekijk hier het beleid van de aanmelding en toelating.

Schoolbeschrijving

Montessorischool “De Eilanden” is een bijzonder neutrale basisschool gebaseerd op de antropologie en het pedagogisch en didactisch concept van Maria Montessori. De school is een algemeen bijzondere school en valt onder het bestuur van de Espritscholen. In 1992 is de school gestart op initiatief van een groep enthousiaste ouders. Inmiddels is de school gehuisvest in een prachtig gebouw op het Bickerseiland in hartje Amsterdam. Het gebouw biedt ruimte aan maximaal 11 groepen. De school is erkend door de Nederlandsche Montessori Vereniging (NMV).

De Esprit Scholengroep

De Esprit Scholengroep is een begrip in Amsterdam, Esprit staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat resultaat gericht, internationaal en dynamisch is. De scholengroep bestaat uit 14 scholen, met elk een eigen onderwijsprofiel en cultuur. Het brede onderwijsaanbod bestaat uit primair, voortgezet- variërend van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, waaronder tweetalig HAVO en VWO- en internationaal onderwijs. Iedereen is betrokken en draagt naar vermogen bij aan de vervulling van onze belangrijke maatschappelijke opdracht: het door goed onderwijs voorbereiden van jonge mensen om als verantwoordelijke burgers volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Leerlingpopulatie

We hebben gemiddeld 270 leerlingen op school. De buurtbevolking is redelijk heterogeen van samenstelling wat betreft diversiteit. Deze afspiegeling zien wij helaas nog niet terug op school. Onze leerlingen zijn voornamelijk  kinderen van ouders met een hoog sociaal - economische achtergrond. De Eilanden wil een school zijn voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Ieder kind kan worden aangemeld. Wij gaan ervan uit dat ouders de uitgangspunten en principes van het montessori-onderwijs onderschrijven. Plaatsing gaat volgens een vastgesteld aannamebeleid. (Zie het aannamebeleid in de schoolgids). In verband met het grote aantal aanvragen wordt een inschrijflijst gehanteerd. Broertjes, zusjes en buurtkinderen hebben voorrang. Bij een overaanmelding wordt er geloot. Het blijft belangrijk de aanname van nieuwe leerlingen goed in de gaten te houden en bij te sturen indien nodig. De Eilanden vraagt een (vrijwillige) ouderbijdrage per kind. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen. (Verdere info is te lezen in de schoolgids)

Missie en visie

De missie van de school

“Help mij het zelf te doen” is de algemene doelstelling van montessori-onderwijs en -opvoeding Het kind krijgt hulp aangeboden bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. Het kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij willen een vertrouwde omgeving creëren waar kinderen zich in hun eigen tempo en op eigen niveau maar met respect voor anderen zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Op grond daarvan staan wij voor:

• Welbevinden

• Zelfstandigheid

• Vrijheid

• Verantwoordelijkheid

• Creativiteit

van kinderen, personeel en ouders.

De visie van de school

Voor onze school zijn bepaalde waarden van belang zoals: respect hebben voor elkaar, vertrouwen in de medemens, eerlijkheid, rechtvaardigheid, begrip en zorg voor anderen, verantwoordelijkheidsgevoel t.a.v. de samenleving en inzet voor de toekomst, zoals in de kosmische visie van Maria Montessori beschreven staat. Onze school wil open en tolerant zijn. Wij stellen ons ten doel kinderen goed Montessori-onderwijs te bieden.

Goed Montessori-onderwijs betekent voor ons: Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ieder kind volgens de ideeën over opvoeding en onderwijs van Maria Montessori. Het Montessorionderwijs heeft als uitgangspunt dat het kind actief is bij het leren. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De voorwaarde voor een kind om tot prestaties te komen is een veilige omgeving. Kinderen moeten zich thuis voelen in de groep. De ontwikkeling van ieder kind wordt individueel gevolgd en vormt een doorgaande lijn van onderbouw tot en met de bovenbouw. Deze ontwikkelingslijn wordt afgestemd op de mogelijkheden van het kind: motivatie, werkhouding, concentratievermogen en intellectuele capaciteit. Waar mogelijk wordt deze ontwikkeling bijgestuurd. Als richtlijn gebruiken we daarbij ons Kind Volg Systeem (KVS) dat mede is vastgesteld volgens de landelijke kerndoelen.

Onder onderwijs verstaan we niet alleen het bijbrengen van kennis maar ook de sociale, culturele en creatieve vorming. We streven ernaar dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en nieuwsgierige mensen.

  • Zelfstandig: onafhankelijk en weerbaar. Je eigen intuïtie kunnen en durven volgen, waarbij we uiteraard rekening houden met de eigenheid van ieder kind. Om tot zelfstandigheid te komen, leert het kind te werken binnen een gestructureerde vrijheid: “Vrijheid in gebondenheid”.
     
  • Sociaal: plezier hebben in de omgang en het samenwerken met anderen, waarbij we het contact met andere culturen als een verrijking zien. Respect voor en rekening kunnen en willen houden met anderen vanuit de visie dat ieder kind een eigen ontwikkelingslijn heeft. Jaarlijks spreken wij met elkaar de omgangregels opnieuw af. Zo nodig hanteren wij een protocol tegen pesten, dat op school ter inzage ligt. Om kinderen voor te bereiden op onze moderne multiculturele samenleving, de wereldburger van de toekomst, is het aanleren van normen en waarden, samenwerken, creativiteit, sociale -en emotionele ontwikkeling belangrijk. Een kind moet zich op alle terreinen goed kunnen ontwikkelen en vormen.
     
  • Nieuwsgierig: blijvend plezier hebben in het leren van nieuwe dingen.

Onze inzet is:

• Te werken volgens de montessori-methode en het daarbij behorende materiaal. Dit vullen we aan met leermiddelen die bij onze werkwijze aansluiten.

• Een aantrekkelijke voorbereide omgeving aan de kinderen te bieden: een school die uitnodigt tot zelfwerkzaamheid. De omgeving moet enerzijds veiligheid en geborgenheid bieden, anderzijds moet zij ook uitdagend zijn. Als kinderen zich veilig voelen, durven ze op nieuwe dingen af te gaan.

• Betrokkenheid van ouders bij het reilen en zeilen van de school te stimuleren: betrokkenheid van ouders achten wij essentieel en onmisbaar.

• Het onderwijs te laten verzorgen door een goed team: gemotiveerde en betrokken leerkrachten met een montessori-diploma en enthousiaste vakleerkrachten, die achter onze montessori-visie staan. De leerkracht begeleidt het kind individueel en bekijkt of het tempo en werkkeuze in overeenstemming zijn met de capaciteiten van het kind. De leerkracht begeleidt het kind door het geven van individuele lesjes en houdt de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig bij. Indien nodig grijpt hij/zij in en wijst het kind de te volgen weg zonodig door het geven van gestructureerde opdrachten. Als het nodig is doen we een beroep op experts buiten de school (bijv. ABC-begeleidingsdienst, scholen binnen het samenwerkingsverband en het zorgplatform).

• Samenwerking met andere scholen binnen de Esprit-groep en daarbuiten.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.