De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan voor de school, waarin ouders en teamleden zitting hebben.

Alle belangrijke onderwerpen die de school betreffen, kunnen in de MR besproken worden. De MR is wettelijk gesprekspartner tussen ouders, teamleden, directie en bestuur. De rol van de MR staat omschreven in een reglement, dat op de wet gebaseerd is. Bij wet is vastgesteld dat de MR in bepaalde zaken instemmingsrecht heeft, bij andere zaken alleen adviesrecht. Het reglement ligt ter inzage op de school.

De vergaderingen van de MR vinden eens in de vier tot zes weken plaats. De notulen van de vergadering liggen ter inzage bij de administratie, bij de ingang van de school.  

 

De vergaderingen zijn in principe openbaar en vinden plaats in de school. 

Als ouder kunt u in overleg met de voorzitter (Michel Alders ) zelf een onderwerp inbrengen en dit komen toelichten. U kunt de MR bereiken via emailadres: michelalders@gmail.com

Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Bij een teveel aan kandidaten worden er verkiezingen gehouden voor alle ouders van de school.

 

Wie is wie?

Michel Alders, voorzitter

Casper Gockel, ouderlid

Maarten Koole, ouderlid

Luna Zwaan, MB leidster

Mariëlla Kremer, BB leidster

Nelleke Hofstra, IB'er