Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin is een oudergeleding in vertegenwoordigd. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Een voor PO en een voor VO. Ook hierin is een ouderlid uit de MR vertegenwoordigd.

 

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten. 

Medezeggenschapsstatuut

 

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) PO en van de GMR VO. Het medezeggenschapsreglement voor de GMR PO beschrijft onder meer de omvang en de samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de GMR 

Reglement GMR PO